Ojcostwo w Ewangelii wg św. Jana

Poprzedni artykuł kończył serię tekstów dotyczących macierzyńskiego wymiaru ojcostwa Boga. Tym artykułem rozpoczynamy nową serię, w której pochylimy się nad zagadnieniem ojcostwa Boga w Ewangelii wg św. Jana. Wybór ten nie jest przypadkowy, ponieważ to właśnie w czwartej Ewangelii słowo ojciec pojawia się najczęściej biorąc pod uwagę Nowy Testament. Św. Jan Apostoł użył tego terminu aż 118 razy.

Tak duża częstotliwość posługiwania się tym słowem przez Ewangelistę wynika z faktu, iż w centrum swej perspektywy postawił pojęcia Boga jako Ojca Syna Jednorodzonego.

Wczytując się uważnie w tekst Ewangelii wg św. Jana zauważymy, że Apostoł nieco odwraca problem rozważanego przez nas zagadnienia. Nie skupia się szczególnie problemie ojcostwa Boga lecz bardziej na bóstwie Ojca. Ma to oczywiście swoje konsekwencje, ponieważ takie ludzkie cech jak przede wszystkim dobrość czy troska odchodzą na dalszy plan.

Pierwszym przesłaniem docierającym do nas jest fakt, iż Jezus Chrystus jest widzialnym obrazem Boga Ojca. Potwierdzają to słowa samego Jezusa: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J 14,9). Chrystus wyszedł od Ojca na ten świat, aby go zbawić i na nowo przyprowadzić do Ojca odkupioną ludzkość. To doskonale obrazuje jak wielka i potężna jest miłość Boga Ojca względem świata

Pojawienie się między nami Jezusa Chrystusa jest „darem Boga” w stosunku do świata: ,, Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i [wiedziała], kim jest Ten, kto ci mówi: “Daj Mi się napić” – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej» (J 4,10). Poświadcza to fakt, iż Jan Apostoł używa zamiennie słowa dar i misja: ,, Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony(J 3,16-17) oraz ,, Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (6,31-32).

autor wpisu: dk. Jakub Bogacki

Dodaj komentarz